فرهنگ دیپلماسی/شماره ۳/اسفند ۱۳۹۹ فروردین ۱۴۰۰

در این شماره مصاحبه مفصلی با دکتر هوشنگ امیراحمدی در خصوص روابط ایران و امریکا و توسعه قدرت ملی صورت گرفته و در خصوص موضوعات سیاست خارجی، سیاست بین الملل، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی علم و فناوری، مقالات و یادداشت های متنوعی از محسن امین زاده، علی اکبر صالحی، لعیا جنیدی، ابراهیم اصغرزاده، سیدعباس عراقچی، سیدحسین موسویان، فرج کمیجانی، یوسف مولایی، عباس آخوندی، سید علی خرم، مهدی ذاکریان، رسول رسولی پور، صادق ملکی، سیروس فیضی، محسن عمادی وجود دارد.
پرونده ویژه این شماره با موضوع” چالش کارآمدی در آموزش و پرورش” به مصاحبه با علی اصغر فانی، فخرالدین دانش آشتیانی، سیدمحمد بطحایی و محسن حاجی میرزایی وزرای آموزش و پرورش در دولت های یازدهم و دوازدهم و همچنین گفتگوها و یادداشت هایی از دکتر مهدی نویدادهم، مهندس علی زرافشان، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر عبدالرسول عمادی و دکتر غلامرضا کریمی اختصاص يافته است.
همچنین اندیشه های محمود سریع القلم و زنده یاد داود فیرحی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.