دومین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی، آبان و آذر ۱۳۹۹ منتشر شد
در این شماره مصاحبه با اساتید و دیپلمات هایی نظیر حسین امیر عبداللهیان، صباح زنگنه، نادر انتصار، حسین سالارآملی، حمیدرضا امیری نیا، مهدی قلعه نوی، علیرضا شیخ عطار و عبدالحمید علیزاده و همچنین مقالاتی از غلامرضا ذاکر صالحی، سعید حجاریان، غلامرضا انصاری، سیدحسین موسویان، غلامرضا کریمی، محمود سریع القلم، ناصر هادیان، محمد حسین عادلی، محسن چیت ساز، سیروس فیضی و دهها متخصص دیگر به چاپ رسیده است
موضوع محوری این شماره به نقش و جایگاه سردار شهید قاسم سلیمانی در سیاست منطقه ای ج. ا. ایران اختصاص یافته و پرونده ویژه این شماره” دیپلماسی علم و فناوری” است.