نخستین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی، شهریور و مهر ۱۳۹۸ منتشر شد.
در این شماره مصاحبه ها يی با اساتید و دیپلمات هایی نظیر دکتر ابراهیم شیبانی، هرمیداس باوند، ناصر هادیان و بهمن حسین پور و همچنین مقالاتی از ابراهیم متقی، سیدحسین موسویان، غلامرضا کریمی، ابوالحسن خلج منفرد، سیروس فیضی و دهها متخصص دیگر به چاپ رسیده است.