دوماهنامه فرهنگ دیپلماسی با تکیه‌بر ارتباط گسترده با کادر علمی دانشگاهی و نیز مدیران کارکشته و ماهر حوزه دیپلماسی، در نظر دارد با مرور تاریخی دیپلماسی که تداعی‌گر درس‌های موفقیت و عبرت گرفتن از کاستی‌ها است، فراهم آوردن نظام خاصی از دانش دیپلماسی، و تالش و ممارست در پیشنهاد مسیرهای موفقیت و دوری از راههای پردردسر، به‌منزله مشاوری مورد اعتماد در حوزه دیپلماسی کشور بدل شود تا بلکه از این رهگذر، فرهنگ دیپلماسی را در کشور تقویت نماید و به دستگاه دیپلماسی کشور خدماتی ارزانی دارد.

مجله فرهنگ دیپلماسی به ‌نقد و ارزیابی مقوله‌های مهم در مسیـر دیپلماسـی مانند منـافــع ملی، سیاست خارجی و ابزارها و روش‌های دیپلماتیک خواهد پرداخت و سیاست‌گذاری خاص خود را پیشنهاد خواهد کرد. در این راه، هرگونه پردازش اطلاعات و اخبار با رعایت و احترام به قانون اساسی، قانون مطبوعات و دیگر قوانین حاکم کشور انجام خواهد گرفت.