دوره دیپلماسی آب

آب عنصری ضروری برای حفظ و توسعه اقتصادی هر ملت و همچنین استانداردهای زندگی به شمار می‌رود و محدود شدن…

18,000,000 

دوره فنون مذاکره دیپلماتیک

در اهمیت مذاکره و فنون آن همین بس که تعداد قابل توجهی از اندیشمندان حوزه مطالعات دیپلماسی، آن را مترادف…

18,000,000 

دورۀ آشنایی با آداب تشریفات دیپلماتیک

با عنایت به افزایش تعاملات بین‌المللی و فراملی در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی میان نمایندگان دولت‌ها…

8,400,000 

دورۀ تحلیل اطلاعات دیپلماتیک

تحلیل، تصویرسازی و کاربردپذیری اطلاعات – 12 ساعت هجوم اطلاعات روزافزون و متنوع در حوزه‌های گوناگون دیپلماسی، فرصت تفکر، تصمیم‌سازی…

8,400,000 

دورۀ حکمرانی و دیپلماسی

حکمرانی و دیپلماسی بخشی از قدرت نرم هر کشور هستند در عین حال، دیپلماسی ابزاری برای اجراء و ارتقاء حکمرانی…

8,400,000 

دورۀ دیپلماسی آموزشی و بین‌المللی شدن آموزش

کشوری می‌تواند در آینده تعاملات بین‌المللی تاثیرگذارتر باشد که توان به کارگیری تمامی اشکال دیپلماسی را در عرصه سیاست خارجی…

12,000,000 

دورۀ دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی بعنوان یکی از آیین‌های مهم حکمرانی در عصر حاضر برای ارتقای رشد اقتصادی یک کشور از طریق افزایش…

11,000,000 

دورۀ دیپلماسی پارلمانی

دوره دیپلماسی پارلمانی   دیپلماسی پارلمانی، تعمیق نظارت مجالس قانون‌گذاری بر فعالیت‌های فرامرزی دولت و مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی بین‌المللی…

8,400,000