• تصویرسازی مثبت از هویت ملی و ایجاد خوشنامی و شهرت مطلوب کشور و ملت در جهان
  • سهیم شدن در روند ارتقاء جایگاه آموزش و علم جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی
  • حرکتی در جهت بین‌المللی کردن نظام آموزش عمومی رسمی و دانشگاهی
  • مرکزی برای توسعه و اجرای راه‌حلها و مهارت‌های خلاقانه و پایدار نسل آینده