موسسه بستری برای توسعه پژوهش و دانش تخصصی و کاربردی از دیپلماسی و سیاست‌گذاری و همچنین مسئولیت‌پذیری، برندسازی شخصی، توسعه و ارتقاء مهارت‌ها و شایستگی‌های دانش‌آموزان و دانشجویان و افزایش فرصت‌ها و ظرفیت‌های اشتغال و حرفه‌ای شدن آنها