دکتر ابولفضل رفیع
دکتر محمدکاظم سجادپور
دکتر غلامرضا کریمی
دکتر سیروس فیضی
دکتر فرهاد بلاش

عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی

استادیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر محسن کشوریان آزاد
دکتر سید صمد حسینی واسوکلایی
دکتر مهدی پرهان
دکتر رامتین رضایی
دکتر محمدجواد رنجکش

عضو هیات علمی موسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو

دانش آموخته دکتری روابط یین‌الملل

مدرس دانشگاه

مدرس دانشگاه

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر طهماسبی
دکتر محمود عباسی
دکتر امیرهوشنگ میرکوشش
دکتر محمدعلی مقیسه
دکتر علی طهایی

استاد دانشگاه شهید رجایی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

استاد دانشگاه

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 

دکتر سید علی حسینی
دکتر مراد عنادی
دکتر میترا تیموری
دکتر صادق دوست
دکتر روشن

متخصص اموزشی و مدرس دانشگاه

متخصص رسانه و مدرس دانشگاه

دکتری تخصصی برنامه‌ریزی توسعه آموزشی

دکتری تخصصی برنامه‌ریزی توسعه آموزشی

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی

دکتر شهرام پیرانی
دکتر علی بیدار مغز
دکتر سید سعید میرترابی حسینی
دکتر محمدرضا دهشیری
دکتر محمدرضا مجیدی

دانش آموخته دکتری روابط بین‌الملل

کارشناس تشریفات دیپلماتیک

دانشیار گروه آموزشی روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

استاد دانشگاه تهران